——————————-
Ta parti för barnen
“Innehållet är tankeväckande, debattskapande och ändå, trots allt, positivt eftersom man också skildrar lyckade insatser och beskriver effektiva framgångsfaktorer. Även om boken riktar sig till politiker och beslutsfattare, är den också av stort intresse för den “läsande allmänheten”, dvs. alla vi som oroas för de ökade klyftorna inom skola och barnomsorg.” Lektör Elisabeth Eliasson Roos,  BTJ.

 

Hur väl rustade är barnen för morgondagen? Blir deras behov tillgodosedda? Får de vara med och säga sin åsikt? De flesta barn och unga i Sverige har det bra, men det finns stora riskgrupper.Nästan 400 000 lever med föräldrar som missbrukar eller har ett missbruksbeteende, 200 000 lever i fattigdom. Vilka beslut ska fattas för att bryta den negativa trenden?Ta parti för barnen  är en reportagebok vars yttersta syfte är att få beslutsfattare och politiker att förstå att tidiga insatser för utsatta barn lönar sig. Boken presenterar aktuell forskning och nya projekt och intervjuar både barn, unga och vuxna som arbetar med barn.

Ta parti för barnen gavs ut 2010 på Migra förlag och var ett samarbete mellan 40 organisationer. Redaktörer för boken var Jane Morén och Ingrid Sillén.Syftet är att synliggöra barns och ungas utsatta situation i samhället och i en rad välskrivna och snabblästa artiklar lyfts bl.a. frågor kring skola och barnomsorg, ungas inflytande, barn och unga med funktionsnedsättning, föräldraskap och barn i behov av särskilt stöd.