Min kärlek har stannat mest hos er – en biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg
My love has stayed most with you – a biography of the women rights fighter Anna Johansson-Visborg

332 sidor rikt illustrerad. 250 kr + porto. Beställningsformulär längst ner på sidan

På den här sidan hittar du information om Min kärlek har stannat mest hos er och recensioner.
On this page you will find information about My love has stayed with you the most and reviews. English text below.

Min kärlek har stannat mest hos er- en biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-Visborg av Jane Morén. Grafisk form Ingrid Sillén. 330 sidor, rikt illustrerad. Hjalmarson & Högberg förlag 2018.

Baksidestext: Anna Johansson-Visborg kom som 20-årig småbrukardotter till Stockholms myllrande industriliv 1897. Hon började arbeta på bryggeri och fick bo på kökssoffan hos en redan trångbodd barnfamilj. Snart fick hon rykte om sig att vara stridbar för arbetarkvinnors rättigheter. Det här var i en tid då arbetarrörelsen växte fram i det fattiga Sverige och lyfte det till det folkhem som senare kom att beundras världen över. Anna Johansson-Visborg eller Bryggar-Anna, som hon kom att kallas, drogs med i flera av den tidens rörelser.

Hon blev en facklig agitator och organisatör, rösträttskvinna, socialdemokratisk kommunalpolitiker, folkbildare, redaktör och aktiv kooperatör.  Av en del sedd som den goda fen, av andra som en besvärlig motståndare.  Kvinnors frihet och bättre levnadsvillkor, klass och kön, var det hon alltid kämpade för.

Min kärlek har stannat mest hos er följer Anna Johansson-Visborg under åren 1876–1953.

Ur förordet:

»Den som följer i spåren efter Bryggar-Anna, född 1876, kommer att få se både lite av den fantastiska samhällsomvandlingen som skedde första halvan av 1900-talet, då arbetarna reste sig mot förtryck och orättvisor, och Annas halvsekellånga kampvilja för att värna kvinnors rätt till frihet, självbestämmande, arbete, bostäder, rättvisa löner, rösträtt, organisering, utbildning och mycket annat. Jag hoppas att jag lyckats lyfta Anna ut ur glömskans skuggor och fram i ljuset till dig som läser det här, och jag hoppas framförallt att hon inspirerar dig. Och kanske också får dig att skratta, lättat och befriat, som jag gjorde ibland, över hur frankt och självklart hon tog strid för sina arbetar­systrar, livet igenom. Det är ju så vi måste göra, våga strida för det som är rätt. Och då ska vi aldrig ge oss.«

English:

My love has stayed most with you – a biography of the woman fighter Anna Johansson-Visborg by Jane Morén. Graphic design Ingrid Sillén. 330 pages, richly illustrated. Hjalmarson & Högberg publishers 2018.

Bookbackside: Anna Johansson-Visborg came as a 20-year-old small farmer’s daughter to Stockholm’s bustling industrial life in 1897. She started working at a brewery and had to live on the kitchen sofa with an already crowded family with children. She soon gained a reputation for fighting for the rights of working women. This was at a time when the labor movement grew up in poor Sweden and lifted it to the folk home which later came to be admired all over the world. Anna Johansson-Visborg or Bryggar-Anna, as she came to be called, was involved in several of the movements of that time.

She became a trade union agitator and organizer, suffrage woman, social democratic municipal politician, educator, editor and active cooperator. By some seen as the good fairy, by others as a troublesome opponent. Women’s freedom and better living conditions, class and gender, was what she always fought for.

My love has stayed with you the most, follows Anna Johansson-Visborg during the years 1876–1953.

»Anyone who follows in the footsteps of Bryggar-Anna, born in 1876, will see both a little of the fantastic social transformation that took place in the first half of the 20th century, when the workers rose up against oppression and injustice, and Anna’s half-century-long struggle to protect women right to liberty, self-determination, employment, housing, fair wages, voting rights, organization, education and much more. I hope that I have managed to lift Anna out of the shadows of oblivion and into the light of you who read this, and I above all hope that she inspires you. And maybe it also makes you laugh, relieved and liberated, as I sometimes did, about how frankly and obviously she fought for her working sisters, all her life. That is the way we must do, dare to fight for what is right. And then we will never give up. «

From the preface:


RECENSIONER/ Reviews

Utdrag ur helsida Recension Dala-demokraten 31 januari 2019
”Jane Morén har gjort ett imponerande arbete, noggrann research i arkiv och med intervjuer, det har blivit en mycket omfattande biografi om Anna Johansson Visborg, (1876 – 1953) den beskriver även ett stycke svensk nutidshistoria från en tid som numera ingen talar om.”

”Jane Morén är journalist, författare och fotograf och hon skriver ett lätt, flytande språk som man tar till sig, det är liv och passion i hennes berättelse om Bryggar-Anna som hela sitt liv kämpade för att arbetarkvinnorna skulle få det bättre. Det finns engagemang i Jane Moréns skildring av Anna Johansson – Visborg, ett äkta engagemang som man rycks med i.”

”Det är en spännande bok att läsa, och alla bilder som Jane Morén lyckats rota fram från olika arkiv är fascinerade att få betrakta, det ger liv åt berättelsen, man kommer nära Anna och hennes kamp, känner hennes kämpaglöd och gläds med den!” ”det är en stor och viktig kulturgärning hon gjort. Och jag är övertygad om att många fler kommer att ta sig an Anna Johansson – Visborgs arbete och skildra det på flera sätt. För är det något som socialdemokratin är fullkomligt utarmat på i dag så är det starka, solidariska förebilder!

Utdrag ur recension BTJ-häftet 5/2019:
//…Författaren Jane Morén beskriver hur det moderna Sverige formats av hennes och andra kvinnors och mäns kamp för jämställdhet och rättvisa. Det är en mycket bra och intressant bok som lyfter fram en nästan bortglömd del av svensk nutidshistoria. Texten flyter fint och är rikt illustrerad med fotografier och teckningar.//” Lektör Anna-Karin Skoglund

Utdrag ur recension av Ingemar Nilsson, Norrländska socialdemokraten 4 feb-2019:
”Jane Morén lyckas i text och med historiska foton skildra en tid då Sverige förändrades i grunden. Över en miljon lämnade landet, samtidigt som industrin ropar efter folk och ett proletariat föds som allt eftersom kräver sin rätt i stort och smått. Organisering är ordet, och genom Anna Johansson får tidens larm en förgrundsgestalt. I kapitle”Den knutna näven” reflekterar hon: ”Det är arbetet som är källan till all rikedom och det är arbetarna själva som bör skörda frukterna av sitt arbete”.
Återkommande under läsningen av ”Min kärlek har stannat mest hos er”, förundras jag över energin, drivet, känslan som förmedlas att inget tycktes omöjligt, för Anna Johansson och hennes kamrater i kampen mot dåliga bostäder, underbetalt arbete och för människans värdighet. En annan värld är möjlig, var ledordet.”

Utdrag ur recension i Arbetaren
“För en kvinna som saknar det monument hon förtjänar skriver Morén fram ett mellan två pärmar, som Gunilla Thorgren gjorde för Ottar (Elise Ottesen-Jensen) 2011 i Ottar och kärleken. Morén koketterar inte med sina intryck eller sin författarröst. Hon skriver rakt. Samtidigt är prosan inkännande, men märkbart elastisk. Hennes bok är en som pekar på det enorma hål i historieskrivningen som den själv förtjänstfullt fyller. Det är alltid bland de bästa betygen som går att dela ut.”

Endast det kollektiva minnesarbetet kan motverka den totala minnesförlusten. Och för det krävs kontinuerliga insatser likt den som Jane Morén förtjänstfullt presenterat.”
https://www.arbetaren.se/2019/03/08/monument-over-en-kampande-entreprenor/

Utdrag ur recension Feministiskt Perspektiv
Christin Sandberg har läst och koncentrerar artikeln kring semesterhemmet Anna Johansson-Visborg skapade.  Feministiskt perspektiv

Läsarröster:

Jag kan inte sluta läsa i boken som är mycket mer spännande än biografier brukar vara eftersom den sjuder av liv, engagemang och passion, precis som jag anat att Anna själv var. En bok om en kvinna som drevs av sin vision om ett annat samhälle än det hon föddes i 1876, som kämpade för arbetarkvinnorna.  Boken har fina bilder och fantastiska citat av Anna. Jag hoppas ni är många som läser denna bok och dras med i berättelsen om den glödande viljan hos denna kvinna att skapa ett bättre liv för de många. Det är en historia som vi alla behöver minnas idag, en historia som inte ska sopas undan utan lyftas fram – precis som Jane gjort i denna sällsynt fina kloka, engagerande och välskrivna biografi.

Eva Swedenmark, journalist och författare

Är nu djupt inne i denna fantastiska bok. Mycket Stockholmshistoria som fond till livsberättelsen om den starka och modiga Bryggar-Anna. Läs, njut och lär!
Pia Enochsson

”Folkbildning när den är som bäst. Passionerat utan att bli sentimentalt. ”
Jan-Ewert Strömbäck

Jag är imponerad av det arbete Jane lagt ner på att få en så komplett biografi som möjligt om Anna Johansson-Visborg. Mycket roligt att få veta mer om min morfars syster, som jag har ett mycket diffust minne av när jag var 5-6 år. Intressant också med kopplingar fr.a. till arbetarrörelsens historia även för en liberal som jag själv.”
Roland Lindberg

Beställ boken från förlaget eller via någon av nätbokhandlarna

Feministiskt perspektiv

Imponerande och viktig